ธุรกิจ

>ธุรกิจ

องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

, , ,

องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณต้นเดือน บุญยรักษ์โยธิน ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกระเช้าดอกไม้ และโล่อะคริลิคแก่ ภญ.สุนทรี ตันติทวีวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล องค์การเภสัชกรรม เนื่องในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 (Information Security Management [...]

IRPC ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

, , ,

IRPC ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คุณต้นเดือน บุญยรักษ์โยธิน พร้อมคณะ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกระเช้าดอกไม้ และโล่อะคริลิคแก่ คุณ ปรเมศร์ จุลวิชิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC [...]

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

, , ,

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 คุณต้นเดือน บุญยรักษ์โยธิน และทีมที่ปรึกษา ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกระเช้าดอกไม้ และโล่อะคริลิคแก่ คุณ Shiv Srivastava : Senior Vice President [...]

CKPower ผู้นำโรงไฟฟ้าในประเทศไทยและอาเซียน ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

, ,

CKPower ผู้นำโรงไฟฟ้าในประเทศไทยและอาเซียน ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คุณต้นเดือน บุญยรักษ์โยธิน ตัวแทนผู้บริหาร และทีมที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกระเช้าดอกไม้ และโล่อะคริลิกแก่ นายเจษฎิน สุวรรณบุบผา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ [...]

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

, ,

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา คุณอธิษฐ์ วงศ์ธนโรจน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย และทีมที่ปรึกษา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกระเช้าดอกไม้ และโล่อะคริลิกแก่ นายแพทย์ภัทรวินฑ์ อัตตะสาระ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลการแพทย์ และคณะผู้บริหาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 (Information [...]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

, ,

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คุณอธิษฐ์ วงศ์ธนโรจน์  Assistant Sales Manager พร้อมด้วยคณะทีมที่ปรึกษาจาก บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกระเช้าดอกไม้ และโล่อะคริลิกแก่ รศ.ดร.ชูพันธุ์ รัตนโภคา ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในโอกาสที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ [...]

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

, ,

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง   เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 คุณอธิษฐ์ วงศ์ธนโรจน์ Assistant Sales Manager และคณะทีมที่ปรึกษา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีและมอบโล่อะคริลิกแก่ คุณพิทยา ธนวณิชย์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 (Information Security [...]

AXONS ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27701 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

, , ,

AXONS ได้รับใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27701 เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คุณนลินธีร ผดุงไทย Sales Manager และคุณอธิษฐ์ วงศ์ธนโรจน์ Assistant Sales Manager พร้อมด้วยคณะทีมที่ปรึกษาจาก บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ร่วมแสดงความยินดีและมอบโล่อะคริลิกแก่ คุณสรรเสริญ สมัยสุต [...]

ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน PCI DSS Version 3.2.1 ก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาด้าน IT Solutions ที่น่าเชื่อถือที่สุดในยุคดิจิทัล

, , , ,

ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน PCI DSS Version 3.2.1 ก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาด้าน IT Solutions ที่น่าเชื่อถือที่สุดในยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด  โดยคุณต้นเดือน บุญยรักษ์โยธิน และคณะที่ปรึกษา ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบประกาศนียบัตร และกระเช้าดอกไม้แก่ คุณโสจิพรรณ วัชโรบล Chief Executive [...]

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ก้าวนำสู่ความเป็นเลิศด้าน Digital Healthcare ด้วยความปลอดภัยสารสนเทศระดับสากล

, ,

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013  ก้าวนำสู่ความเป็นเลิศด้าน Digital Healthcare ด้วยความปลอดภัยสารสนเทศระดับสากล เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด  นำทีมโดย คุณต้นเดือน บุญยรักษ์โยธิน และทีมที่ปรึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบโล่อะคริลิกแก่ ดร.นพ.ทพ. ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล [...]