Project Description

 

เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และคุณศาศวัต มาลัยวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือสำคัญในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย องกิตติกุล รองอธิการบดีฝ่ายสถาบันนวัตกรรมมหานคร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ฯ เข้าร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว

 

May be an image of 3 people, indoor, office and text that says "MAHANAKORN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY เaอN"

 

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารบริษัท ฯ และคณะทำงานมหาวิทยาลัย ฯ ที่ร่วมกันสนับสนุน พัฒนา และผลักดัน Cyber Security Workforce ที่ขาดแคลน ‘บุคลากรทางไซเบอร์’ เพื่อรองรับตลาดแรงงานในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วควบคู่กับการพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงร่วมกันพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ งานวิจัย และทักษะด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาไทย มุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักศึกษาและคณาจารย์และพัฒนาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Expert Certification – iSEC) ให้มีองค์ความรู้เทียบเท่ากับ Certification ในระดับสากล  จากความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงานนั้น ทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ

May be an image of 2 people and indoor

ทางบริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร บุคลากร นักศึกษาและสังคมด้าน Cybersecurity ต่อไป